SaigonRDC

Head Office: 9th Floor, Central Park Bldg, 208 Nguyen Trai St., Dist.1, HCMC, Vietnam   Tel: (848) 3925 6969 Fax: (848) 3925 9985
Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Home Page Contact UsSitemap
 
Home Career Assistant Plant Manager
Assistant Plant Manager

A. KEY DUTIES AND RESPONSIBILITIES/ Nhiệm vụ và trách nhiệm chính

 1.  Batching plant and production
 • Support Plant Manager to manage operations activities in Cat Lai plant including daily operations; ensure that Cat Lai Plant is well managed /Quản lý tất cả họat động sản xuất ở trạm Cát Lái, bảo đảm quản lý tốt trạm Cát Lái.
 • Manage daily activities of the storekeeper and make sure that materials shortage will be well explained and actions will be taken./Quản lý hoạt động hàng ngày của Thủ kho và bảo đảm giải thích tường tận việc thiếu hụt nguyên vật liệu và phải có hành động để  giải quyết.

 • Manage daily activities of Plant Supervisors, Plant accountant and Operations staff/ Quản lý hoạt động hàng ngày của Giám sát trạm, Kế toán trạm và nhân viên sản xuất.

 • Work in tandem with QA/QC Manager to ensure that concrete quality is consistently good and meet customers’ requirements/Kết hợp với bộ phận QA/QC để đảm bảo chất lượng của bê tông và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

 • Coordinate with respective functions (Purchasing) to ensure raw materials are always sufficient for production/ Phối hợp với các bộ phận có liên quan (Mua hàng...) đảm bảo luôn có nguyên vật liệu đủ cho sản xuất.

 • Interface with respective functions (Sales, QAQC, Customer Services, Truck Fleet and Purchasing), ensure sales orders can be delivered as scheduled and meet customers requirements/ Phối hợp với các bộ phận có liên quan (Bán hàng, Dịch vụ khách hàng, bộ phận vận tải, Quản lý Chất lượng, Mua hàng) đảm bảo các đơn đặt hàng được thực hiện theo đúng kế hoạch và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.  

 • Make sure that batching plants, machinery and vehicles are well maintained and in good condition/ Đảm bảo rằng nhà máy, máy móc thiết bị và các phương tiện vận chuyển được bảo trì tốt và luôn trong điều kiện hoạt động tốt.  

 • Develop and evaluate objectives for each function, to ensure continuous improvements in the functions/ Phát triển và đánh giá mục tiêu cho từng bộ phận nhằm bảo đảm các chức năng liên tục được cải thiện.

 • Develop and implement new initiatives to increase efficiency and increase productivity and optimization of resources to maximize utilization of company’s resources./Phát triển và thực hiện những đề xuất sáng kiến để  tăng tính hiệu quả và tăng năng suất và tận dụng tối đa các nguồn tài lực để tối đa hóa việc sử dụng nguồn tài lực của công ty.

 • To ensure that cost efficiency for the Cat Lai Plant is achieved and production cost is within the budgets.

 • Liaise with customers on a constant basis and relate to all staff to make customer satisfaction a top priority./Gặp gỡ khách hàng thường xuyên và thông tin cho tất cả nhân viên để đạt được mục tiêu cao nhất là làm khách hàng thỏa mãn.
 • Attend customers’ complaint and make sure that customers’ complaint will be resolved to facilitate issuance of invoices to the customers./Tham gia giải quyết phản ánh của khách hàng và đảm bảo rằng những phản ánh của khách hàng đã được giải quyết để thuận lợi việc xuất hóa đơn cho khách hang

    2. Customer service and relationship

 • Build relationship with households, local authorities in Cat Lai Area./ Xây dựng mối quan hệ với chủ thuê đất, chính quyền địa phương ở Khu Vực Cát Lái
 • Liaise and communicate with departments to ensure that all staff properly understand the Company’s objectives, purposes and achievements (e.g. market share, major projects, financial performance)/ Liên lạc chặt chẽ với các bộ phận để đảm bảo tất cả nhân viên đều hiểu được mục tiêu và thành tựu phấn đấu của Công ty (ví dụ: thị phần, các dự án chính, kết quả kinh doanh về phương diện tài chính)

 • Actively participate in development of business strategies, propose and review action plans and milestones/ Tham gia tích cực vào việc xây dựng chiến lược kinh doanh, đưa ra và giám sát kế họach hành động cùng các chỉ tiêu phấn đấu.

 • Prepare operations reports for management meetings/ Lập báo cáo về sản xuất cho các cuộc họp Quản lý.

 • Establish and maintain appropriate internal control systems for Operations to ensure the Company’s assets are safeguarded and used effectively and efficiently/ Thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ cho Sản xuất để bảo đảm an toàn cho tài sản Công ty và sử dụng những tài sản đó một cách hợp lý và có hiệu quả.

    3. OHS (Operation Health and Safety)/Vấn đề an toàn lao động, sức khỏe khi vận hành

 • Ensure that standard operation procedures are followed / Đảm bảo rằng Quy trình hoạt động chuẩn của Công ty phải được thực hiện.
 • Ensure safety features for machine, equipments and electrical system/Bảo đảm độ an toàn của máy móc, thiết bị và hệ thống điện.

 • Make sure electrical safety for employees & visitors/Bảo đảm độ an toàn về vấn đề điện cho nhân viên và khách đến trạm.

 • Ensure that safety sign boards are put where necessary in the batching plant/ Phải gắn bảng hiệu an toàn lao động trong những khu vực cần thiết tại nhà máy

   4. Human Resource/Nhân sự

 • Evaluate subordinates’ performance and set up employee encouraging policy to employees can work harder/Đánh giá việc thực hiện công việc của nhân viên và thiết lập chính sách khuyến khích nhân viên làm việc chăm chỉ hơn.
 • Set up training plan for subordinates at batching plant such as maintaining staffs, drivers,../Lập khóa huấn luyện cho nhân viên ở trạm như nhân viên bảo trì, tài xế…

 • Coordinate to HR- Admin Dept in recruiting employees for batching plants’ need (if needed) as well as retention of employees/Phối hợp với bộ phận HCNS tuyển dụng nhân viên theo yêu cầu của trạm (khi cần)

 B. MANAGEMENT RESPONSIBILITIES/ Nhiệm vụ quản lý

 • Manage all production staff in Cat Lai plant/ Quản lý tất cả nhân viên sản xuất ở trạm Cát Lái.

 • Provide direction and leadership to direct reports to achieve the Company’s business targets/ Chỉ đạo và lãnh đạo các nhân viên báo cáo trực tiếp để đạt được mục tiêu kinh doanh của Công ty.

 • Develop, coach and improve working skills for direct reports/ Phát triển, huấn luyện và cải thiện kỹ năng làm việc cho các nhân viên báo cáo trực tiếp.

C. QUALIFICATIONS/ TRÌNH ĐỘ

 • University Degree in Construction Engineering, Civil Construction, Silicate Material Engineer or Mechanic/ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, Xây dựng dân dụng, Kỹ sư vật liệu hoặc máy móc

D. EXPERIENCE & KNOWLEDGE REQUIRED/ KINH NGHIỆM & KIẾN THỨC CẦN THIẾT

 • Minimum 5 years experience in production management / Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm điều hành sản xuất

 • English skills both verbal and writing/ Kỹ năng Anh ngữ cả nói lẫn viết.

 • Preference given to candidates with experience in ready-mixed concrete, construction or construction materials/ Ưu tiên cho các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong nghành bêtông trộn sẵn, xây dựng hoặc vật liệu xây dựng.

 • Demonstrated ability to lead and manage teams effectively/ Thể hiện khả năng lãnh đạo và quản lý nhóm hiệu quả.

 • Strong communication skills and presentations skills/ Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.  

 • High standards of ethics and confidentiality to handle sensitive information/ Đạo đức tốt và có khả năng bảo mật để xử các lý thông tin nhạy cả.

E. WORKING RELATIONSHIP/ MỐI QUAN HỆ TRONG CÔNG VIỆC

Internal contacts/ Giao tiếp trong nội bộ

 1. Senior Management and Other Managers/ Ban Giám Đốc và các trưởng bộ phận
 2. All employees/ Toàn thể nhân viên Công ty

External contact/ Giao tiếp với bên ngoài

 1. Local authorities/ Chính quyền, cơ quan địa phương
 2. Suppliers, clients/ Nhà cung cấp, khách hàng

Other stakeholders/ Các bên có liên quan khác